FRITZ!DECT 302 - instrukcja konfiguracji

Spis treści:
1. Zastosowanie
2. Wskazówki bezpieczeństwa
3. Zawartość opakowania
4. Opis urządzenia i wyświetlacza
5. Pierwsze uruchomienie i połączenie z routerem FRITZ!Box
6. Montaż na grzejniku
7. Regulacja skoku zaworu
8. Konfiguracja sterownika przez przeglądarkę
9. Profil inteligentnego domu
10. Ręczne sterowanie FRITZ!DECT 302
11. Szybkie podgrzanie (boost)
12. Regulacja temperatury
13. Blokada przycisków ręcznego sterowania
14. Regulator czasowy
15. Tryb urlopowy
16. Wykrywanie otwartego okna
17. Tryb adaptacyjnego ogrzewania
18. Offset - wyrównanie temperatury
19. Funkcja powiadomień (push service)
20. Ochrona przed kamieniem
21. Ochrona przed zamarzaniem
22. Współpraca z innymi urządzeniami FRITZ!
23. Sterowanie przez aplikację FRITZ!App Smart Home
24. Wymiana baterii
25. Wskazówki dotyczące baterii
26. Najczęstsze pytania i problemy
27. Zawory i adaptery
28. Wylogowanie FRITZ!DECT 302
29. Demontaż z grzejnika
30. Wymagania i specyfikacja techniczna
31. Deklaracja zgodności CE
32. Utylizacja
33. Gwarancja producenta

1. Zastosowanie
Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji. FRITZ!DECT 302 to inteligentny sterownik grzejnikowy do systemu FRITZ! Smart Home. FRITZ!DECT 302 łączy się bezprzewodowo z routerem FRITZ!Box przez system bezprzewodowy DECT ULE i można go wygodnie obsługiwać z komputera, notebooka, tabletu lub smartfona z domu lub w podróży przez Internet.

2. Wskazówki bezpieczeństwa
• FRITZ!DECT 302 jest przeznaczony do użytku w budynkach.
• FRITZ!DECT 302 nie może być obsługiwany, jeśli widać uszkodzenia.
• FRITZ!DECT 302 nie może być modyfikowany ani otwierany.
• FRITZ!DECT 302 powinien być używany w miejscach suchych i wolnych od kurzu.
• FRITZ!DECT 302 wolno używać tylko zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w tej instrukcji.

3. Zawartość opakowania

4. Opis urządzenia i wyświetlacza

Główne pozycje menu:
Menu składa się z czterech ikon
• Dwie górne to funkcje
• Dwie dolne to poruszanie się pomiędzy stronami menu lub wybór funkcji

Pozycje w menu wybieramy poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się przy ikonie danej funkcji.

5. Pierwsze uruchomienie i połączenie z routerem FRITZ!Box

1. Przytrzymaj przycisk „DECT” na 6 sekund, lub wciśnij „Connect/WPS” na 1 sekundę na routerze FRITZ!Box, aż zacznie migać dioda „Info”, „DECT” lub „Connect”.
2. Na termostacie FRITZ!DECT 302 pojawi się napis „Press Menu”, po naciśnięciu przycisku „Menu” na termostacie rozpocznie się proces rejestracji w routerze FRITZ!Box.
3. Po poprawnej rejestracji termostatu z routerem FRITZ!Box pojawi się napis na termostacie „Nach montage OK Lange Drüken” oznaczając, że termostat jest gotowy do instalacji na grzejniku. (patrz dalej pkt 6).

Jeśli FRITZ!DECT 302 nie pokazuje się w menu Smart Home (patrz punkt 8) w panelu użytkownika routera FRITZ!Box oznacza, że rejestracja się nie powiodła, spróbuj ponownie przeprowadzić połączenie termostatu FRITZ!DECT 302 z routerem FRITZ!Box.

Alternatywny sposób połączenia termostatu FRITZ!DECT 302 z routerem FRITZ!Box:
1. Wciśnij przycisk „Menu” na 2 sekundy.
2. Wybierz ikonę  i potwierdź poprzez wybranie „OK”.
3. Naciśnij przycisk „DECT” na 6 sekund, lub wciśnij „Connect/WPS” na 1 sekundę na routerze FRITZ!Box, aż zacznie migać dioda „Info”, „DECT” lub „Connect”.
4. Poczekaj aż urządzenie FRITZ!DECT 302 się poprawnie połączy z routerem FRITZ!Box wyświetlając komunikat „Nach montage OK Lange Drüken”.

6. Montaż na grzejniku

Zamontuj FRITZ!DECT 302 na swoim grzejniku po jego poprawnym połączeniu z routerem FRITZ!Box. Jeśli FRITZ!DECT 302 nie jest kompatybilny z zaworem grzejnika, możesz użyć adaptera.

Zamontuj FRITZ!DECT 302 bezpośrednio na grzejniku:
1. Zdejmij termostat.
2. Zamontuj FRITZ!DECT 302.
3. Przejdź do punktu 7 (Regulacja skoku zaworu)

Jeśli FRITZ!DECT 302 nie pasuje do Twojego grzejnika, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Zdejmij termostat.
2. Załóż adapter i mocno go przykręć.
3. Zamontuj FRITZ!DECT 302.
4. Przejdź do punktu 7 (Regulacja skoku zaworu)

7. Regulacja skoku zaworu

Po montażu sterownika FRITZ!DECT 302 na grzejniku naciśnij „OK”. Jeżeli wyregulowanie skoku zaworu przebiegło pomyślnie, FRITZ!DECT 302 wyświetla temperaturę.

Regulacja skoku zaworu nie powiodła się, gdy FRITZ!DECT 302 wyświetla komunikat o błędzie „Fehler E1 Gerät montiert?” - patrz pkt 26.

Po pomyślnym wyregulowaniu skoku zaworu FRITZ!DECT 302 jest gotowy do pracy i można go skonfigurować na komputerze (patrz pkt 8).

8. Konfiguracja FRITZ!DECT 302 przez przeglądarkę

FRITZ!DECT 302 można skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej w interfejsie użytkownika routera FRITZ!Box zgodnie z własnymi wymaganiami.

1. Otwórz przeglądarkę internetową.
2. Wpisz http://fritz.box
3. Otwórz menu „Smart Home / Zarządzanie urządzeniami”.
4. Kliknij na FRITZ!DECT 302.
5. Zostanie wyświetlony profil inteligentnego domu FRITZ!DECT 302.
6. Przejdź do pkt 9 instrukcji.

9. Profil inteligentnego domu

• Profil inteligentnego domu łączy w sobie takie funkcje, jak jak regulator czasowy, tryb urlopowy, wykrywanie otwartego okna, wybór zewnętrznego czujnika temperatury i usługę Push, a FRITZ!DECT 302 kontroluje te ustawienia automatycznie.
• FRITZ! DECT 302 można obsługiwać ręcznie w dowolnym momencie, chyba że jest aktywne przełączanie urlopowe.
• Ręczne zmiany są zachowywane do momentu osiągnięcia następnego ustawionego na stałe punktu przełączania profilu inteligentnego domu. Ręczne ustawienia nie zmieniają profilu inteligentnego domu.
• Szczegółowe opisy funkcji i możliwości ustawień profilu FRITZ!DECT 302 inteligentnego domu można znaleźć w pomocy online interfejsu użytkownika FRITZ!Box.

10. Ręczne sterowanie FRITZ!DECT 302

Za pomocą przyciusku „Menu” możesz zmieniać ręcznie ustawienia bezpośrednio na sterowniku FRITZ!DECT 302.
Obracanie wyświetlacza Wyświetlacz można obracać.
1. Wciśnij „Menu” przez 2 sekundy.
2. Wybierz ikonę  drugiej stronie menu.

3. Wybierz porządaną oriętację wyświetlania treści na ekranie potwierdzając przyciskiem „Menu”.

Przywracanie ustawień domyślnych (fabrycznych) Wszystkie skonfigurowane ustawienia i połączenia zostaną usunięte.
1. Wciśnij „Menu” przez 2 sekundy.
2. Wybierz ikonę  i potwierdź poprzez wybranie „OK”

11. Szybkie podgrzanie (boost) 

Tryb Boost ma za zadanie podgrzać temperaturę w pomieszczeniu w krótkim czasie do maksymalnego poziomu.

1. Naciśnij przycisk 

2. Wybierz za pomocą przycisku „+” lub „-” czas, jak długo ma być aktywny tryb boost.
3. Naciśnij przycisk „Menu”
4. Na wyświetlaczu pojawi sie ikona 

W grupie z kilkoma urządzeniami FRITZ!DECT 302 tryb Boost jest uruchamiany na wszystkich urządzeniach od FRITZ!OS 7.19).

Ręczne wyłączenie trybu boost
1. Naciśnij przycisk 

12. Regulacja temperatury

W sterowniku można ustawić docelową temperaturę dla FRITZ!DECT 302. W grupie z więcej niż jednym urządzeniem FRITZ!DECT 302 ustawiona temperatura jest zmieniana na wszystkich urządzeniach (od FRITZ!OS 7.19). Możesz także kontrolować temperaturę docelową za pomocą FRITZ!Fon, FRITZ!DECT 440 i FRITZ!App Smart Home.

Zmień temperaturę docelową
Naciśnij „+” lub „-” i ustaw docelową temperaturę.

13. Blokada przycisków sterowania ręcznego

Przyciski FRITZ!DECT 302 można zablokować z poziomu sterownika lub interfejsu użytkownika FRITZ!Box. Blokada klawiszy uniemożliwia zmianę ustawień urządzenia urządzeniu FRITZ!DECT 302.

Aktywacja blokady przycisków na sterowniku: Naciśnij przycisk „Menu” i przytrzymaj przez 2 sekundy i przycisk 

Dodatkowo można także wyłączyć zarządzenie sterownikiem z telefonu, aplikacji FRITZ!App lub interfejsu użytkownika.

Opcje te można użyć w celu wykluczenia przypadkowej zmiany ustawień termostatu lub uniemożliwienia ręcznego dostępu dla telefonu, aplikacji lub interfejsu użytkownika.

14. Regulator czasowy

W interfejsie użytkownika routera FRITZ!Box można ustawić komfortową i obniżoną temperaturę dla FRITZ!DECT 302.
• Temperatura komfortowa określa żądaną temperaturę ogrzewania.
• Temperatura obniżona określa temperaturę, która jest utrzymywana w celu oszczędzania energii.
Łącznie można ustawić 8 punktów przełączania (zmian temperatury) na dzień tygodnia.

15. Tryb urlopowy 

Na czas nieobecności można ustawić np. stałą obniżoną temperaturę. Po upływie ustawionego okresu urlopowego sterownika przechodzi w tryb standardowej regulacji czasowej - na podstawie ustawionej temperatury komfortowej i obniżonej.

16. Wykrywanie otwartego okna 

Jeśli otworzysz okno na dłuższy czas, temperatura w pomieszczeniu może znacznie spaść. Dlatego FRITZ!DECT 302 automatycznie zamyka zawór ogrzewania po maksymalnie 2 minutach, aby oszczędzać energię. W interfejsie użytkownika FRITZ!Box można ustawić czułość reagowania na otwarcie okna (niska, średnia, wysoka) oraz jak długo zawór sterownika ma pozostać zamknięty. Funkcja wykrywanie otwarcia okna jest zawsze aktywna i włącza się automatycznie.

Ręczna aktywacja trybu otwartego okna
1. Naciśnij przycisk z symbolem 
2. Wybierz za pomocą przycisku „+” lub „-” jak długo funkcja ma być aktywna.
3. Naciśnij przycisk „Menu”.
4. Na wyświetlaczu pojawi sie ikona 

Ręczne wyłączenie trybu otwartego okna
1. Naciśnij przycisk z symbolem 

W grupie z kilkoma FRITZ!DECT 302 wykrywanie otwarcia okna jest wyzwalane na wszystkich urządzeniach (od FRITZ!OS 7.19).

17. Tryb adaptacyjnego ogrzewania

Dzięki funkcji adaptacyjnego uruchamiania ogrzewania (od FRITZ!OS 7.19) FRITZ!DECT 302 wyzwala się maksymalnie 1 godzinę przed skonfigurowanym czasem przełączania w celu podgrzania pomieszczenia. W ustawionym czasie przełączenia, pomieszczenie ma wtedy dokładnie żądaną temperaturę dla ustawienia typu komfort.

Wyłączanie trybu ogrzewania adaptacyjnego:
Funkcja jest przerywana w przypadku obsługi ręcznej lub automatycznego włączenia funkcji wykrywania otwartego okna.

18. Offset (wyrównanie temperatury)

Temperatura w pomieszczeniu może się znacznie różnić. Ponieważ FRITZ!DECT 302 mierzy temperaturę bezpośrednio na grzejniku, w innych częściach pomieszczenia może być cieplej lub zimniej. W interfejsie użytkownika FRITZ!Box można wybrać jedno z 2 ustawień offsetu - przesunięcia dla temperatury:
- Zmierz ręcznie rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu i wprowadź ją jako stałą wartość.
- Użyj innego urządzenia dla inteligentnego domu z rodziny FRITZ! jako zewnętrznego czujnika temperatury np. gniazdka FRITZ!DECT 200 lub przycisku FRITZ!DECT 440.

19. Funkcja powiadomień (push service)

FRITZ!DECT 302 obsługuje usługę powiadomień - push, którą można aktywować w interfejsie użytkownika FRITZ!Box. Usługa push informuje e-mailem o ważnych zdarzeniach dotyczących sterownika FRITZ!DECT 302, takich jak niski poziom baterii, utracone połączenie bezprzewodowe lub usterka samego sterownika grzejnikowego.

20. Ochrona przed kamieniem

FRITZ!DECT 302 ma funkcję ochrony przed kamieniem, która zapobiega osadzaniu się kamienia na zaworach grzejników.
Inteligentna funkcja ochrony przed osadzaniem się kamienia od czasu do czasu automatycznie przesuwa zawór grzejnika.

21. Ochrona przed zamarzaniem

FRITZ!DECT 302 posiada funkcję, która zapobiega zamarzaniu grzejników. Funkcja ochrony przed zamarzaniem otwiera zawór grzejnikowy, gdy temperatura spadnie poniżej 6 ° C i zamyka zawór, gdy tylko temperatura ponownie wzrośnie powyżej 8 ° C.

22. Współpraca z innymi urządzeniami FRITZ!

Telefon FRITZ!Fon
Ekran startowy „Smart Home” umożliwia zdalne sterowanie FRITZ!DECT 302 i innymi urządzeniami smart home.

Przycisk FRITZ!DECT 440
Możesz obsługiwać FRITZ!DECT 302 za pomocą przycisku FRITZ!DECT 440. Informacje o tym, jak skonfigurować FRITZ!DECT 440, można znaleźć w krótkiej instrukcji na stronie avm.de/service.