FRITZ!Box 4020 - Pierwsza instalacja i konfiguracja Internetu

Pierwsza instalacja i konfiguracja routera FRITZ!Box 4020 z oprogramowaniem FRITZ!OS 6.27 oraz 6.50

 1. Podłączenie zasilania
 2. Podłączenia komputer/laptopa przez sieć LAN
 3. Podłączenia komputer/laptopa przez sieć WLAN (Wi-Fi)
 4. Pierwsze logowanie do panelu sterowania FRITZ!Box 4020 - wybór języka
 5. Wybór i konfiguracja połączenia z Internetem
 6. Film instruktażowy - pierwsza konfiguracja FRITZ!Box 4020

 1. Podłączenie zasilania

Rys 1. Podłączenie zasilania

Rys 1. Podłączenie zasilania

 1. Wyjąć z opakowania FRITZ!Box zasilacz
 2. Podłączyć zasilacz do gniazda elektrycznego FRITZ!Box
 3. Podłączyć zasilacz do gniazdka sieci elektrycznej
 4. Po upływie kilku sekund zaczyna migać dioda „Power“, sygnalizując w ten sposób gotowość urządzenia FRITZ!Box do pracy

 

2. Podłączenia komputera/laptopa przez sieć LAN

 

Rys 2. Podłączenie komputera przez sieć LAN

Rys 2. Podłączenie komputera przez sieć LAN

 1. Przygotować kabel sieciowy znajdujący się w opakowaniu FRITZ!Box
 2. Podłączyć koniec kabla sieciowego do portu sieciowego (gniazda karty sieciowej) w komputerze
 3. Podłączyć drugi koniec kabla do gniazda „LAN 1“, „LAN 2“, „LAN 3“ lub „LAN 4“ na FRITZ!Box

 

3. Podłączenia komputera/laptopa przez sieć WLAN (Wi-Fi)

 Rys 3. Podłączenie komputera przez sieć WLAN (Wi-Fi)

Rys 3. Podłączenie komputera przez sieć WLAN (Wi-Fi)

Za pośrednictwem sieci WLAN można bezprzewodowo połączyć kilka komputerów z urządzeniem FRITZ!Box

 1. Jeśli dioda "WLAN" się nie świeci, naciśnij przycisk "WLAN" na urządzeniu FRITZ!Box. Dokładna nazwa sieci (SSID) oraz Klucz Sieciowy urządzenia znajduje się pod routerem oraz na naklejce w drukowanej skróconej instrukcji obsługi
 2. Kliknij połącz
 3. Wpisz Klucz Sieciowy 

Za pośrednictwem funkcji WPS można szybko podłączyć bezprzewodowo kilka komputerów, smartfonów itp

 1. Uruchom funkcję "WPS" urządzenia obsługującego WLAN. Sposób uruchamiania WPS jest opisany w dokumentacji urządzenia obsługującego WLAN
 2. Naciśnij przycisk "WPS" na urządzeniu FRITZ!Box - dioda "WLAN“ zacznie migać. Są na to przewidziane 2 minuty
 3. Urządzenie obsługujące WLAN FRITZ!Box nawiązują bezpieczne połączenie WLAN. Dioda WLAN na urządzeniu FRITZ!Box świeci światłem ciągłym

4. Pierwsze logowanie do panelu sterowania  - wybór języka

Aby uzyskać dostęp do panelu sterownia routera FRITZ!Box 4020 należy w przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać "fritz.box" lub http://fritz.box i nacisnąć klawisz Enter. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane należy wpisać adres domyślny adres IP routera "192.168.178.1"

Rys 4. Pasek adresu

Rys 4. Pasek adresu

Wyświetlona zostanie strona logowania urządzenia (w j. niemieckim), na której użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła. Hasło do urządzenia znajduje się pod routerem oraz na naklejce w drukowanej skróconej instrukcji obsługi. Uwaga: w zależności od wersji oprogramowania ekrany konfiguracji mogą różnić się od siebie.


Rys 5. Logowanie do panelu sterowania - podanie hasłaRys 5. Logowanie do panelu sterowania - podanie hasła FRITZ!Box 4020 z FRITZ!OS 6.27

 

Rys 5a. Logowanie do panelu sterowania - podanie hasła FRITZ!Box 4020 z FRITZ!OS 6.50

Rys 6. Wpisane hasło z naklejki

 Rys 6. Wpisane hasło z naklejki

Uwaga! Przed rzeczywistym nawiązaniem połączenia z Internetem, tylko cześć panelu sterowania jest przetłumaczona na język polski. Pozostała cześć interfejsu użytkownika dostępna jest w języku niemieckim. Panel sterowania będzie automatycznie przetłumaczony w całości w języku polskim po pierwszym udanym połączeniu z Internetem (router pobiera tłumaczenia z serwera).

 

Teraz należy wybrać język panelu sterowania "polski" oraz lokalizację "Polska". W celu zatwierdzenia wyborów nacisnąć „Zastosuj”. Router FRITZ!Box 4020 uruchomi się ponownie.

Rys 7. Wybór języka

Rys 7. Wybór języka FRITZ!Box 4020 z FRITZ!OS 6.27


Rys 7a. Wybór języka FRITZ!Box 4020 z FRITZ!OS 6.50

Rys 8. Wybór kraju

Rys 8. Wybór kraju FRITZ!Box 4020 z FRITZ!OS 6.27

Rys 8a. Wybór kraju FRITZ!Box 4020 z FRITZ!OS 6.50

Uwaga! Jeśli konfiguracja przeprowadzana jest przez sieć bezprzewodową, komputer może połączyć się z inną, zapisaną siecią. W celu kontynuacji konfiguracji należy ponownie połączyć się z siecią bezprzewodową urządzenia FRITZ!Box.

 Rys 9. Windows 7 - otoczenie sieci bezprzewodowej

Rys 9. Windows 7 / Windows 8 - otoczenie sieci bezprzewodowej

5. Konfiguracja połączenia z Internetem

Po pomyślnym wyborze języka i ponownym zalogowaniu się do panelu sterowania routera użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę w sekcji "Internet → Zugangsdaten". W tym menu należy skonfigurować typ połączenia z Internetem:

Rys 10. Typ połączenia z Internetem

Rys 10. Typ połączenia z Internetem FRITZ!OS 6.27

 

Rys 10a. Typ połączenia z Internetem FRITZ!OS 6.50

Dostępne są następujące opcje:

 • „Istniejący dostęp przez WLAN” - router łączy się z istniejącą siecią Wi-Fi i tworzy nowe połączenie z Internetem. Należy wybrać ten tryb jeśli router łączy się bezprzewodowo z innym routerem bezprzewodowym lub hotspotem. W celu konfiguracji:
  • Zaznaczyć sieć z którą ma łączyć się FRITZ!Box
  • Wpisać hasło do sieci z którą łączy się FRITZ!Box - sieć powinna być szyfrowana protokołem WPA lub WPA2.

Rys 11. Istniejący dostęp przez WLAN

Rys 11. Istniejący dostęp przez WLAN FRITZ!OS 6.27

Rys 11a. Istniejący dostęp przez WLAN FRITZ!OS 6.50

 • „Modem kablowy lub router internetowy” - połączenie nie wymagające podawania nazwy użytkownika ani hasła. W odpowiednie pola proszę wpisać prędkość pobierania i wysyłania (upload i download) (screen). Jeśli operator wymaga wprowadzenia ustawień IP, można tego dokonać po naciśnięciu „Zmień ustawienia połączenia”, zaznacz „Ustal ręcznie adres IP” i podaj odpowiednie parametry połączenia (adres IP, maska, brama domyślna, serwery dns) otrzymane od operatora. Wybierz ten tryb jeśli:
  • posiadasz łącze od operatora kablowego CATV i posiadasz zewnętrzny modem np. INEA, UPC, Mutlimedia, Vectra, Toya
  • twój operator dostarcza Internet w technologii Ethernet (bez loginu i hasła) np. lokalny operator,  operator osiedlowy
  • podłączasz router FRITZ!Box kablem LAN Ethernet do innego routera w sieci

Rys 12. Modem kablowy lub router internetowy

Rys 12.  Modem kablowy lub router internetowy FRITZ!OS 6.27

 

Rys 12a.  Modem kablowy lub router internetowy FRITZ!OS 6.50

 • "Plast-Com” - predefiniowane ustawienia operatora Plast-Com
 • "Router internetowy jako klient IP” - router staje się częścią istniejącej sieci i przejmuje zakres adresów IP od operatora. Po naciśnięciu „Zmień ustawienia połączenia” i zaznaczeniu „Ustal ręcznie adres IP” możliwe jest ręczne zmodyfikowanie ustawień adresów IP. W odpowiednie pola proszę wpisać prędkość pobierania i wysyłania (upload i download) Uwaga. Jeśli urządzenie pracuje w trybie klienta IP, nie jest aktywna funkcja zapory sieciowej.
 • "Podłączony modem komórkowy" - połączenie za pomocą modem USB LTE lub HSPA/+ albo przez smartfon w trybie USB Tethering
 • "Modem DSL lub światłowodowy" - jeśli operator dostarczył dane logowania, należy zaznaczyć „Tak” i wpisać je w sekcji „Dane dostępowe”. W odpowiednie pola proszę wpisać prędkość pobierania i wysyłania (upload i download). Jeśli operator wymaga stosowania parametru „VLAN” należy nacisnąć „Zmień ustawienia połączenia” i wpisać go w oknie „VLAN-ID”, które widoczne jest po zaznaczeniu opcji „Korzystaj z VLAN, aby uzyskać dostęp do Internetu”. Należy wybrać tę opcję jeśli:
  • dostęp do Intrentu realizowany jest przez zewnętrzny modem DSL lub modem światłowodowy i do połączenia należy podać login i hasło użytkownika (PPPoE) lub VLAN.

Rys 13. Modem DSL lub światłowodowy

Rys 13.  Modem DSL lub światłowodowy FRITZ!OS 6.27

 

Rys 13a.  Modem DSL lub światłowodowy FRITZ!OS 6.50

6. Film instruktażowy - pierwsza konfiguracja FRITZ!Box 4020

 

FRITZ!Box 4020 z FRITZ!OS 6.27

 

FRITZ!Box 4020 z FRITZ!OS 6.50

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji 14.06.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję