FRITZ!WLAN Repeater 310 - instrukcja konfiguracji

Spis treści
1. Oto FRTIZ!WLAN Repeater 310
2. Wskazówki bezpieczeństwa
3. Konfiguracja automatyczna WPS
4. Konfiguracja ręczna
4a. Połączenie z FRITZ!WLAN Repeater 310
4b. Interfejs użytkownika
4c. Konfiguracja ręczna: wybór języka
4d. Wybór języka i kraju
4e. Hasło do panelu sterowania
4f. Wzmocnienie wybranej sieci
4g. Zakończenie konfiguracji
5. Wskaźnik stanu i obsługa
6. Najczęstsze pytania i problemy
7. Wymagania systemowe
8. Deklaracje zgodności CE
9. Utylizacja

Informacje ogólne
Niniejsza broszura zawiera opis zastosowania i obsługi wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 310. Szczegółowe informacje i szczegóły techniczne znajdują się w instrukcji obsługi w formacie PDF dostępnej na stronie internetowej
http://pl.avm.de/serwis.
FRITZ!WLAN Repeater 310 to wzmacniacz WiFi, który poszerza zasięg bezprzewodowej sieci domowej i routera internetowego. Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 310 posiada interfejs użytkownika, w którym można wprowadzać ustawienia. Interfejs można otworzyć w przeglądarceinternetowej każdego podłączonego urządzenia.
Życzymy przyjemnego użytkowania wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 310

1. Oto FRITZ!WLAN Repeater 310
Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia FRITZ!WLAN Repeater 310.
FRITZ!WLAN Repeater 310 umożliwia:
Dostęp do internetu komputerom, smartfonom, tabletom i innym urządzeniom, które znajdują się w granicznym obszarze lub poza zasięgiem stacji bazowej WiFi.2. Wskazówki bezpieczeństwa
Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 310 należy ustawić w suchym miejscu, które nie jest narażone na zakurzenie i bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz posiada odpowiednią wentylację.Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 310 jest przeznaczony do użytku wewnątrz budynków. Do wnętrza urządzenia nie mogą przedostawać się płyny.

Podłącz wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 310 do łatwo dostępnego gniazdka.

Nie otwieraj wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 310. Otwarcie urządzenia lub nieprawidłowe naprawy mogą stanowić zagrożenie.

Przed czyszczeniem wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater 310 odłącz go od zasilania elektrycznego. Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej szmatki.

Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi urządzenia FRITZ!WLAN Repeater!


3. Konfiguracja automatyczna: WPS

A - Podłącz FRITZ!WLAN Repeater 310 do gniazdka w pobliżu routera (na przykład routera FRITZ!Box) i poczekaj, aż diody LED „Power” i „WLAN” przestaną migać i będą się świecić światłem ciągłym.

B - Naciśnij i przytrzymaj przycisk „WPS” na repeaterze przez 6 sekund, aż dioda „WLAN” będzie migać.

C - Uruchom WPS na routerze WiFi:
• Na routerze FRITZ!Box zrobisz to za pomocą przycisku „WPS” lub „Connect/WPS”: naciśnij krótko ten przycisk.
• Na starszych typach FRITZ!Box z przyciskiem „WLAN” lub „WLAN/WPS”: naciśnij ten przycisk przez około 6 sekund, aż dioda „WLAN” zacznie migać.
• Na routerach innych producentów przestrzegaj instrukcji w kwestii czasu naciśnięcia przycisku „WPS”.

Po pomyślnej konfiguracji zapalą się diody „Power”, „WLAN” i „zasięgu WiFi ”. FRITZ!WLAN Repeater 310 automatycznie przejmie ustawienia sieci WiFi routera i poprawi jej wydajność. Urządzenie jest gotowe do pracy.

D - Można wyjąć FRITZ!WLAN Repeater 310 z gniazdka i włożyć do innego gniazdka znajdującego się mniej więcej w połowie odległości między routerem WiFi, a urządzeniami bezprzewodowymi, które mają zostać dodane do sieci WiFi. Pamiętaj aby wskaźnik „zasięgu WiFi ” wskazywał więcej niż jedną diodę.

4. Konfiguracja ręczna:
4a. Połączenie z FRITZ!WLAN Repeater 310
Aby połączyć FRITZ!WLAN Repeater 310 z routerem WiFi przy użyciu ręcznej konfiguracji należy podłączyć FRITZ!WLAN Repeater 310 do zasilania. FRITZ!WLAN Repeater 310 należy umieścić w miejscu umożliwiającym nawiązanie stabilnego połączenia WiFi pomiędzy nim a routerem WiFi.

Kiedy urządzenie będzie uruchomione w pełni, czyli diody „Power” oraz „WLAN” będą świecić ciągłym światłem, na liście dostępnych sieci bezprzewodowych dostępna będzie sieć oznaczona jako FRITZ!WLAN Repeater 310. Kiedy system poprosi o podanie klucza do sieci bezprzewodowej, należy wpisać 00000000 (osiem zer).

Przykładowy ekran ustawień sieci bezprzewodowej w systemie Windows.

4b. Interfejs użytkownika

Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 310 posiada interfejs użytkownika. W interfejsie użytkownika można skonfigurować wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater 310 za pomocą kreatora, włączać funkcje i sprawdzać informacje o połączeniach, a także zmieniać tryb pracy i instalować aktualizacje oprogramowania FRITZ!OS.

Interfejs użytkownika można otworzyć na każdym komputerze, który jest połączony ze wzmacniaczem FRITZ!WLAN Repeater 310, w tym celu:

• Otwórz przeglądarkę internetową.
• Wpisz w pasku adresu: http://fritz.repeater

Otworzy się interfejs użytkownika.

4c. Konfiguracja ręczna: wybór języka i kraju Po zalogowaniu wyświetlone zostanie okno wyboru języka. Po zaznaczeniu języka w sekcji „Language selection” należy nacisnąć przycisk „Next”.

Następnie konfigurator poprosi o wybranie kraju. Z listy wybieramy kraj Polska i klikamy „Dalej”.

4d. Wybór języka i kraju

Nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia FRITZ!WLAN Repeater. Cała procedura może potrwać 2 minuty.

Jeśli po tym czasie nie nastąpi odświeżenie strony, należy sprawdzić, czy system nie połączył się z poprzednio inną, zapamiętaną siecią bezprzewodową. Jeśli to nastąpiło, należy ponownie połączyć się z siecią FRITZ!WLAN Repeater. Jeżeli nie występuje ona na liście dostępnych sieci, należy sprawdzić czy FRITZ!WLAN Repeater jest uruchomiony (świecą się diody „WLAN” oraz „Power”) i odświeżyć listę sieci.

4e. Hasło do panelu sterowania

W kolejnym oknie użytkownik jest proszony o zdefiniowanie hasła administratora urządzenia FRITZ!WLAN Repeater. Jest to hasło używane wyłącznie do zarządzania urządzeniem i powinno różnić się od hasła dostępowego do sieci oraz hasła do routera.

Istnieje również możliwość wyłączenia pytania o hasło do urządzenia poprzez zaznaczenie opcji

„Nie pokazuj w przyszłości tej informacji o niezabezpieczonym interfejsie”.

Po naciśnięciu przycisku OK użytkownik proszony jest o zalogowanie do urządzenia z wykorzystaniem zdefiniowanego przed chwilą hasła.

Łączenie FRITZ!WLAN Repeater z siecią bezprzewodową

Po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran powitania. Należy wówczas nacisnąć na przycisk „Dalej”.

4f. Wzmocnienie wybranej sieci

W kolejnym oknie użytkownik proszony jest o wskazanie sieci, którą zamierza wzmocnić. Aby wybrać sieć należy zaznaczyć kwadracik znajdujący się przy jej nazwie.

Po wybraniu sieci należy przejść do kolejnego etapu poprzez naciśnięcie przycisku „Dalej”.

W kolejnym kroku użytkownik proszony jest o podanie rodzaju szyfrowania i klucza do sieci, której zasięg zamierza zwiększyć. Po podaniu tych informacji można przejść do kolejnego krok klikając „Dalej”.

4g. Zakończenie konfiguracji ręcznej

Po wprowadzeniu niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie:

Jeśli wyświetlone dane wymagają poprawienia, należy cofnąć się do odpowiedniego etapu, wymagającego poprawienia. Kiedy wszystkie informacje są poprawne, można zakończyć procedurę przez naciśnięcie przycisku „Zakończ”.

Na ekranie pojawi się podsumowanie, a urządzenie uruchomi się ponownie.

Zakończenie konfiguracji

Po ponownym uruchomieniu urządzenia, sieć FRITZ!WLAN Repeater nie będzie dostępna. Repeater zapamiętuje wprowadzone ustawienia i można go przenieść do miejsca docelowego.

Pamiętaj,że można wyjąć FRITZ!WLAN Repeater 310 z gniazdka elektrycznego i włożyć do innego gniazdka znajdującego się mniej więcej w połowie odległości między routerem WiFi, a urządzeniami bezprzewodowymi, które mają zostać dodane do sieci WiFi. Pamiętaj aby wskaźnik „zasięgu WiFi ” wskazywał więcej niż jedną diodę.

5. Wskaźnik stanu i obsługa

6. Najczęstsze pytania i problemy

Jak wejść na stronę konfiguracyjną repeatera gdy jest połączony z innym routerem niż FRITZ!Box?
Po skonfigurowaniu adres http://fritz.repeater nie działa?
Należy przejść do strony konfiguracyjnej posiadanego routera, sprawdzić jaki adres IP wzmacniacz otrzymał od routera lub skorzystać z aplikacji FRITZ!WLAN App w której zostanie wyświetlone urządzenie FRITZ!Repeater wraz z adresem IP.

Konfiguracja ręczna. Komputer połączony z siecią FRITZ!Repeater 310. Jak dostać się na stronę konfiguracyjną?
Należy wpisać adres http://fritz.repeater lub http://192.168.178.2 lub adres serwisowy http://169.254.1.1.

Wzmacniacz został skonfigurowany z routerem FRITZ!Box jednak nie widać przy nim ikonki „Mesh”?
Aby zintegrować wzmacniacz z siecią Mesh należy nacisnąć przycisk „WPS/Connect” na routerze, a następnie nacisnąć przycisk „WPS” na wzmacniaczu FRITZ!WLAN Repeater 310 (funkcja Mesh dostępna od wersji oprogramowania FRITZ!OS 7.x).

Jak przywrócić ustawienia fabryczne FRITZ!WLAN Repeater 310?
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „WPS” przez 15 sek. Po ok 2 minutach urządzenie będzie gotowe do konfiguracji. Na stałe zapali się dioda „Power” oraz „WLAN”.

Jak wyłączyć diody?
Po zalogowaniu się do strony konfiguracyjnej wzmacniacza należy przejść do menu System -> Diody i zaznaczyć „Wyłączanie wyświetlacza LED”.

Czy po skonfigurowaniu wzmacniacza można go przenieść w dowolne miejsce?
Tak, po skonfigurowaniu ustawienia zostały zapisane i można umieścić wzmacniacz w dowolnym miejscu pod warunkiem, że zasięg od routera w tym miejscu jest wystarczający do poprawnej komunikacji (min. 2 „kreski” (diody) zasięgu).

Wydajność (prędkość) sieci WiFi i internetu po wzmocnieniu jest niewystarczająca.
Na prędkość i wydajność sieci WiFi ma wpływ zasięg pomiędzy routerem WiFi a wzmacniaczem, a także ograniczenia techniczne standard WiFi (802.11n) 2,4 GHz. Maksymalne prędkości, które są możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu wzmacniacza sygnału WiFi FRITZ!WLAN Repeater 310 to około 50Mbit/s. Do wyższych prędkości lub łączenia kilku repeaterów w jedną sieć zalecamy dwuzakresowe wzmacniacze WiFi pracujące w paśmie 2,4 GHz (802.11n) oraz 5 GHz (802.11ac), na przykład FRITZ!Repeater 1200 lub 2400.

7. Wymagania systemowe
• Stacja bazowa WLAN 2,4 GHz wg IEEE 802.11b/g/n, automatycznie przydzielanie adresu IP (DHCP)
• Dla funkcji WPS: router WiFi z obsługą WPS • Do konfiguracji WiFi bez WPS: router lub punkt dostępowy WiFi, który obsługuje standard szyfrowania WPA lub WPA2
• W przypadku pierwszej konfiguacji sieci WiFi: gdy filtr adresów MAC w routerze WiFi jest aktywny, należy wpisać adres MAC wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater jako wyjątek w filtrze adresów MAC Dane techniczne FRITZ!WLAN Repeater 310
• IEEE 802.11n, kompatybilny z IEEE 802.11g/b • Do 300 Mbit/s (brutto); faktyczne osiągalna użytkowa prędkość transferu jest niższa od podanych wartości
• WPA, WPA2 (802.11i)
• Łączny pobór mocy: ok. 3 W • WLAN 2,4 GHz: zakres 2,4 GHz - 2,483 GHz, maks. 100 mW
• 230 V, 50 Hz A/C • 0°C do +40°C
• Wymiary: 81 mm x 51,5 mm x 66,5 mm • Waga: ok. 63 g
• Anteny: dwie zintegrowane anteny

8. Deklaracje zgodności CE
Firma AVM oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi obowiązującymi przepisami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/C E e 2011/65/UE.

Deklaracja zgodności CE w wersji angielskiej jest dostępna pod adresem: http://en.avm.de/ce.

Urządzenie FRITZ!WLAN Repeater jest opisane w szczegułowej instrukcji obsługi, która znajduje się na naszej stronie internetowej: http://avm.de/en/service/manuals.

Warunki licencji urządzenia FRITZ!WLAN Repeater znajdują się w interfejsie użytkownika w punkcie informacje prawne.

Podane prędkości transferu FRITZ!WLAN Repeater, WiFi to wartości brutto. Rzeczywista użytkowa prędkość transferu jest niższa na jej obniżenie może wpływać jakość sieci energetycznej i czynniki zewnętrzne. Produkty przedstawione na ilustracjach mogą różnić się od rzeczywistych. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Produkt przeznaczony do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Wszystkie znaki (takie jak nazwy produktów, logotypy, nazwy handlowe) to nazwy zastrzeżone przez właścicieli. Znaki takie jak AVM, FRITZ! i FRITZ!Box to zastrzeżone marki firmy AVM GmbH.

9. Utylizacja
Zgodnie z europejskimi wytycznymi FRITZ!WLAN Repeater 310 i wszystkie części elektroniczne wchodzące w zakres dostawy nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Po użyciu należy zanieść FRITZ!WLAN Repeater 310 oraz wszystkie części elektroniczne i urządzenia wchodzące w zakres dostawy do miejskich punktów zbiórki.

 

 

TOG 22.02.2022